Գլխավոր / Կորպորատիվ / Գործարքներ արժեթղթերով
Գործարքներ արժեթղթերով

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  միջնորդությամբ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և պահառության ծառայություններ

 

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն 11.07.2013թ.-ին անդամակցել է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ» ԲԲԸ-ի Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգին Հաշվի Օպերատորի կարգավիճակով: Համակարգը ներդրվել է բաժնետիրական ընկերությունների արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրավարման և պահառության ընթացքում մատուցվող ծառայությունների որակը բարեփոխելու և միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով:

Որպես Հաշվի Օպերատոր Բանկը միջնորդավորում է Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող հետևյալ ծառայությունները.

1. Արժեթղթերի ռեեստրի հետ կապված ծառայություններ.

 • Արժեթղթերի ռեեստրի վարում և պահպանում,
 • Արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված գործառնությունների գրանցում,
 • Կորպորատիվ գործողությունների հետ կապված գործառնությունների գրանցում,
 • Թողարկողի մասին ռեեստրում առկա տեղեկությունների փոփոխությունների գրանցում,
 • Թողարկողին արժեթղթերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

 

2. Արժեթղթերի պահառության հետ կապված ծառայություններ.

 • Արժեթղթերի հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում,
 • Արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված գործառնություններ,
 • Արժեթղթերի գրավադրում և գրավադրման դադարեցում,
 • Արժեթղթերի  և արժեթղթերի հաշիվների սառեցում և սառեցման դադարեցում,
 • Հաշվետիրոջը արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի և այլ տեղեկությունների տրամադրում:

 

3. Լրացուցիչ ծառայություններ.

 • Պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման, մարման, շահութաբաժինների վճարման հետ կապված ծառայություններ,
 • Թողարկողին Օրենքով և իր կանոնադրությամբ սահմանված արժեթղթերի ձեռքբերման և այլ սահմանափակումների նկատմամբ հսկողության իրականացում,
 • Ծանուցում թողարկողին արժեթղթերի շարժի մասին (արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարականների) և գրավի հիմքով արգելադրման վերաբերյալ:

           Բանկի միջնորդությամբ Դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ռեեստրավարման և պահառության ծառայությունների ՍԱԿԱԳՆԵՐԻՆ կարող եք ծանոթանալ այստեղ,  իսկ Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների միջնորդավորման կարգին՝այստեղ:

Հայբիզնեսբանկ ՓԲԸ-ն իրականացնում է  ՀՀ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում միջնորդի  հետևյալ ծառայություններ: 

 • հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում;
 • իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում;
 • իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում:
 1. Հաճախորդի կողմից վճարումներ կատարելու պայմանները, եղանակները և ժամկետները
 2. Հաճախորդների հետ կապի իրականացման կարգը և ժամկետները
 3. Պայմանագրի գործողության ժամկետը և դադրեցման դեպքում հաճախորդի միջոցների վերադաձման կարգը
 4. Արժեթղթերի տեսակները, որոնցում կարող են ներդրվել հաճախորդի միջոցները
 5. Արժեթղթերի շուկայում գործարքներ կատարելիս ներդրողին առնչվող ռիսկեր
 6. Գործարքների իրականացման, պատվերների և հանձնարարականների ընդունման և կատարման ընթացակարգ
 7. Հաճախորդների հայտերի դասակարգումը
 8. Շահերի բախման կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականություն
 9. Մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Թարմացված է` 03.11.2023, 10:02

Լեզուների միջև տեղեկատվության անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում նաև այլ անձանց ինտերնետային կայքերում հղված իր և իր կողմից մատուցվող ծառայությունների պայմանների ու սակագների մասին տեղեկատվության բովանդակության ստույգության և արժանահավատության համար:
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.facebook.com/armbusinessbankofficial
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ինստագրամյան պաշտոնական էջի հասցեն է՝ https://www.instagram.com/armbusinessbank_official
www.armbusinessbank.am

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից

Վերադառնալ նոր կայք